w w w . a a i n v e s t . d k   

          ”Risk comes from not knowing what you’re doing”

                                                            Warren Buffett